DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE DZIECI 2018/2019

Informacja dla rodziców dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia dzieci 2018/2019

 

Informacje na temat ubezpieczenia dzieci udzieli Państwu Mazowiecka Kancelaria Brokerska Grażyna Zielińska Al. Partyzantów 7 tel. 46 855 56 25, wybrana przez Urząd Miasta Żyrardowa do reprezentowania Ubezpieczonych i negocjowania wysokości składek oraz zakresu ubezpieczenia NNW dzieci z miejskich placówek oświatowych.

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne

Wyjątek stanowią wycieczki, których uczestnikiem musi być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków – art. 15 Rozporządzenia MEN z dnia 8 listopada 2001 r. ( Dz. U z  2001 r. Nr 135 poz 1516).

W przypadku indywidualnego ubezpieczenia NNW dzieci rodzice/prawni opiekunowie proszeni są dostarczyć kserokopię druku ubezpieczenia na rok szkolny 2018/2019.

Rodzice zainteresowani ubezpieczeniem zbiorowym dziecka w szkole proszeni są o:

  1. Wypełnienie deklaracji przystąpienia do zbiorowego ubezpieczenia – zwrot do wychowawcy klasy do dnia 10.09.2018 r.
  2. Wpłacenie składki ubezpieczenia od dzieci na konto : Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie Konto Nr 67 1020 1042 0000 8702 0398 2824 do dnia 28.09.2018 r. z dopiskiem: składka ubezpieczenia PZU za dziecko …………………………… (imię i nazwisko dziecka, klasa) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Żyrardowie.

Pliki do pobrania: 

Deklaracja NNW Edukacja

Zakres Ubezpieczenia NNW

OWU NNW PZU EDUKACJA

Informacja Administratora danych osobowych

Skip to content