Projekt „Żyrardów stawia na edukację”

 

Projekt „ Żyrardów stawia na edukację”

 

We wszystkich żyrardowskich szkołach, których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów przez dwa kolejne lata szkolne, zaczynając od 2018/2019 realizowany jest projekt unijny – Żyrardów stawia na edukację – którego głównym celem jest udoskonalanie kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy przez udział uczniów w różnych formach zajęć dodatkowych. W tych zajęciach uwzględniane są indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. Będą doposażone pracownie przedmiotowe.

Za nami pierwszy etap realizacji projektu „ Żyrardów stawia na edukacje” dofinansowanego
 z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata szkolne tj. 2018/2019 i 2019/2020 w formule projektu partnerskiego. Liderem jest Miasto Żyrardów. W ramach projektu realizowane są różne formy zajęć dodatkowych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwoje, edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów tj. zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia (warsztaty, projekty edukacyjne) rozwijające postawę kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, umiejętności pracy w zespole. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie z niepełnosprawnością, oprócz udziału w zajęciach wyrównawczych i rozwijających, zostali objęci zajęciami specjalistycznymi.

Do końca roku 2018 w naszej szkole zrealizowaliśmy 90 godzin zajęć wyrównawczych, 12 godzin zajęć specjalistycznych, 54 godziny warsztatów oraz 73 godziny projektów edukacyjnych.

 

Skip to content