Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI zsp4zyrardow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsp4zyrardow.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-05-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Marzęda-Przybysz.
 • E-mail: zsp4@zyrardow.pl
 • Telefon: 46 856 26 35

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły
 • Adres: ul. Radziwiłłowska 16, 96-300 Żyrardów
 • E-mail: zsp4@zyrardow.pl
 • Telefon: 46 856 26 35

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dane adresowe: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Reja, 96-300 Żyrardów, ul. Radziwiłłowska 16

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Radziwiłłowskiej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do budynku szkoły są jeszcze trzy wejścia: od strony wschodniej przez patio, od strony zachodniej przez parking szkolny i od strony północnej od strony kortu tenisowego. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W sekretariacie szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

W budynku ani też na zewnątrz nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Skip to content