Rekrutacja uzupełniająca do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I szkoły podstawowej  na rok szkolny 2015/2016

Szanowni Rodzice

W związku z tym, że nie wszyscy rodzice których dzieci były zakwalifikowane do przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej potwierdzili wolę zapisu dziecka do danej szkoły co wynika z uzyskania odroczenia od realizacji obowiązku szkolnego, w niektórych szkołach są wolne miejsca w klasie pierwszej. Skutkuje to przeprowadzeniem rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca. Wykaz wolnych miejsc w placówkach zostanie opublikowany w dniu 8 czerwca 2015r. Tego samego dnia rozpocznie się proces rekrutacji uzupełniającej.

Zasady postępowania rekrutacyjnego są identyczne jak przy rekrutacji podstawowej tj:

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia, którego wzór będzie dostępny w danej szkole i na stronie internetowej miasta  www.zyrardow.pl lub wypełniają zgłoszenie w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem http://www.zyrardow.podstawowe.vnabor.pl
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
 1. wypełnią w systemie informatycznym zgłoszenie do szkoły obwodowej, pod adresem http://www.zyrardow.podstawowe.vnabor.pl  Aplikacja będzie dostępna dla rodziców od dnia 06.2015r godz. 10:00,
 2. drukują wypełnione zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców, składają
  w szkole obwodowej. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym,
 3. za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 1. pobierają zgłoszenie ze strony zyrardow.pl lub w szkole obwodowej,
 2. wypełniają go i po podpisaniu składają w szkole obwodowej. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym
 3. informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

Zgłoszenie należy złożyć w szkole obwodowej w okresie od  

8.06.2015r godz. 10:00 do 15.06.2015r godz. 12:00,

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, które będzie prowadzone w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu wszystkich dzieci zamieszkałych
  w obwodzie danej szkoły.
 • Kryteria, terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania tych dokumentów oraz sposób przeliczania punktów określają statuty szkół, które są dostępne w szkołach.
 • Warunkiem prowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest złożenie przez zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do szkoły
  w terminie
  06.2015r. godz. 10:00 – 15.06.2015r godz. 12:00. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane
 • Wzór wniosku dostępny będzie w szkole, na stronie internetowej miasta  zyrardow.pl  oraz w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem http://www.zyrardow.podstawowe.vnabor.pl.
 • Zasady postępowania zarówno w przypadku korzystania z elektronicznego systemu jak
  i formy tradycyjnej są identyczne z zasadami opisanymi wyżej w przypadku zgłoszenia do szkoły obwodowej,
 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).  Wzory oświadczeń dostępne będą w szkołach i elektronicznym systemie rekrutacji. Można je także pobrać ze strony zyrardow.pl
 • Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych i określonej minimalnej liczby punktów niezbędnych do przyjęcia, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 • W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna ustala kolejność kwalifikacji w drodze losowej.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  do przyjęcia w dniu 07.2015r o godz. 10:00.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane; w dniach od 3.07.2015r. godz. 10:00 do 8.07.2015r. godz. 10:00
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do szkoły w dniu 07.2015r. o godz. 10:00.
Skip to content