Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej

  1. Dzieci 5 – letnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym.
  2. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci na wniosek rodziców.
  3. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego decyduje komisja rekrutacyjna zgodnie z liczbą miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkole oraz zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty.
  4. Szczegółowa informacja dotycząca rekrutacji jest przedstawiana na stronie internetowej Urzędu Miasta Żyrardowa zyrardow.pl
  5. Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1 zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole lub innej formy wychowania przedszkolnego.
  6. Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 należy do zadań dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka.
  7. O spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym mowa w ust. 1 w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole, dyrektor jest zobowiązany poinformować dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka.
  8. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych określają odrębne przepisy.

Oświadczenie Nr 1 – wielodzietność rodziny

Oświadczenie Nr 2 – samotne wychowywanie

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 2015/2016

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie – zgłoszenie co najmniej dwojga dzieci

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016

Skip to content