REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się
  o przyjęcie do klasy I ‐ przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia, którego wzór będzie dostępny w danej szkole i na stronie internetowej miasta www.zyrardow.pl
  lub wypełniają zgłoszenie w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem http://www.zyrardow.podstawowe.vnabor.pl
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
 1. wypełnią w systemie informatycznym zgłoszenie do szkoły obwodowej
 2. drukują wypełnione zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców, składają
  w szkole obwodowej. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym,
 3. za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 1. pobierają zgłoszenie ze strony zyrardow.pl lub w szkole obwodowej,
 2. wypełniają go i po podpisaniu składają w szkole obwodowej. Podpisy złożone
  na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu
  ze stanem faktycznym
 3. informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

Zgłoszenie należy złożyć w szkole obwodowej w okresie od 10.03.2015 r. godz. 9.00
do 31.03.2015 r. godz. 12.00)

 

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci
  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, które będzie prowadzone
  w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.
 • Kryteria, terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania tych dokumentów oraz sposób przeliczania punktów określają statuty szkół, które są dostępne w szkołach.
 • Warunkiem prowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest złożenie
  przez zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do szkoły
  w terminie 7.04.2015 r. godz. 9.00 – 17.04.2015 r. godz. 12.00. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wzór wniosku dostępny będzie w szkole, na stronie internetowej miasta zyrardow.pl oraz w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem http://www.zyrardow.podstawowe.vnabor.pl.
 • Zasady postępowania zarówno w przypadku korzystania z elektronicznego systemu
  jak i formy tradycyjnej są identyczne z zasadami opisanymi wyżej w przypadku zgłoszenia do szkoły obwodowej,
 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty). Wzory oświadczeń dostępne będą w szkołach i elektronicznym systemie rekrutacji. Można je także pobrać ze strony zyrardow.pl
 • Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych i określonej minimalnej liczby punktów niezbędnych do przyjęcia, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 • W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna ustala kolejność kwalifikacji w drodze losowej.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 04.2015 r. o godz. 13.00.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w dniach od 27.04.2015 r. godz. 13.00 do 5.05.2015 r. godz. 13.00.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych         i nieprzyjętych do szkoły w dniu 05.2015 r. o godz. 13.00.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą: wnioskować
  do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
  i nieprzyjętych, wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 1. Kryteria przyjęć do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla dzieci, których rodzice nie zamieszkują w obwodzie danej szkoły podstawowej.
 • Rodzeństwo kandydata będzie uczęszczało do naszej szkoły w roku szkolnym, w roku szkolnym 2015/2016 – 32 punkty,
 • Kandydat zamieszkuje poza gminą Miastem Żyrardowem – 16 punktów,
 • Rodzic/opiekun prawny kandydata jest zatrudniony w placówce oświatowej prowadzonej przez Miasto Żyrardów – 8 punktów,
 • Kandydat wychowywany jest w rodzinie zastępczej – 4 punkty,
 • Rodzice/opiekunowie prawni kandydata są niepełnosprawni – 2 punkty.

Oświadczenie Nr 1 – Rodzeństwo

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej SP – spoza obwodu

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej SP na rok szkolny 2015/2016

Zgłoszenie do klasy pierwszej SP – obwód

Skip to content