Rekrutacja 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM 

 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
 2. Obowiązek szkolny spełnia się przez systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne.
 3. Do pierwszej klasy gimnazjum przyjmuje się:
  • z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów,
  • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu wszystkich kandydatów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, na podstawie następujących kryteriów:
 • liczba punktów za wynik sprawdzianu po VI klasie (maksymalnie 40 pkt),
 • suma punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia VI klasy z ocen
  z pięciu przedmiotów tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego, przyrody, historii (maksymalnie 30 pkt),
 • kandydat wychowywany w rodzinie zastępczej (24 pkt),
 • kandydat zamieszkały poza gminą Miastem Żyrardowem (20 pkt),
 • rodzic kandydata jest zatrudniony w gminnej placówce oświatowej (16 pkt),
 • rodzeństwo kandydata będzie uczęszczało w nadchodzącym roku szkolnym do danej szkoły (10 pkt),
 • kandydat na świadectwie ukończenia klasy VI ma co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania (8 pkt),
 • średnia ocen kandydata (do dwóch miejsc po przecinku) na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskana ze wszystkich przedmiotów (maksymalnie 6 pkt).
 1. Warunkiem prowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku, którego wzór dostępny będzie w szkole i na stronie internetowej miasta zyrardow.pl
 2. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty). Wzory oświadczeń dostępne będą w szkole.
 4. Wypełniony wniosek:
  • podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka i składają w szkole,
  • podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych
   we wniosku ze stanem faktycznym,
  • za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 5. Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 6. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych i określonej minimalnej liczby punktów niezbędnych do przyjęcia, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 7. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna ustala kolejność kwalifikacji w drodze losowej.
 8. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 9. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
 10. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
 11. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 12. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, następnie wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 13. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 4.
 14. Terminy rekrutacji oraz składania dokumentów do gimnazjum, wchodzącego w skład zespołu podawane są co roku w Zarządzeniu Kuratora Oświaty w Warszawie.

Rekrutacja do gminnych gimnazjów na rok szkolny 2015_2016

Zarządzenie Nr 12 MKO – rekrutacja

Gimnazjum – wniosek

Gimnazjum – zgłoszenie

Oświadczenie nr 1 – rodzeństwo gimnazjum

Skip to content